Znalectvo v odbore strojárstvo

Pôsobím ako znalec v odbore 390000 – Strojárstvo. Od roku 2011 som pod evidenčným číslom 914716 registrovaný v zozname znalcov na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky.

Moje znalecké služby môžte využiť v nasledovných odvetviach:

 • 390200- Dopravné stroje a zariadenia
 • 390400- Stroje a zariadenia na všeobecné účely
 • 390901- Odhad hodnoty strojných zariadení

Ako znalec vám poskytnem svoje služby pri znaleckých úkonoch pre časti a mechanizmy strojov a zariadení pre všeobecné účely, ako aj u dopravných strojov a zariadení. Pri kúpe, či odpredaji vám poskytujem svoje kvalifikované odhady hodnôt a kategórií strojových zariadení.

Vykonávam svoju činnosť pre:

 • orgány verejnej moci
 • právnické osoby
 • fyzické osoby

Účel znaleckých posudkov je vo väčšine prípadov zameraný na:

 • stanovenie všeobecnej hodnoty strojových zariadení
  • predaj a kúpu zariadení
  • občiansko-právne konania (vysporiadanie BSM, dedičské konania… )
  • zriadenie záložných práv (lízingy…)
  • exekučné (súdne) konania
  • ocenenie nepeňažných vkladov do spoločností, či oceňovania častí podnikov
 • stanovenie výšok škôd (pri poistných udalostiach, trestných konaniach a podobne)
 • reklamačné konania
 • zisťovanie stavu zariadení, poškodení, či príčin znefunkčnení, porúch a havárii